นางสุภิดา สุวรรณพันธ์

  รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล

118568 (3).jpg
S__65921033_edited.jpg

เป็นองค์กรพยาบาลชั้นนำระดับประเทศ
คุณภาพและมาตรฐานการบริการพยาบาลระดับสากล

SnapShot3.png
SnapShot.png
SnapShot6.png

ธรรมนูญองค์กรพยาบาล

SnapShot5.png
SnapShot4.png

หน้าที่ความรับผิดชอบขององค์กรพยาบาล

                 กำหนดทิศทางการดำเนินงานด้านบริการพยาบาลตามนโยบายของโรงพยาบาล ขับเคลื่อนกระบวนการทำงานให้เป็นไปตาม มาตรฐานการพยาบาล จัดหาทรัพยากรที่เอื้อต่อการตอบสนองภารกิจหลัก วางแผนกำลังคนทางการพยาบาล ประเมินผลการปฏิบัติงานและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร กำหนดกิจกรรมการเยี่ยมตรวจ ชี้แนะ ถ่ายทอดสอนงาน แก่บุคลากรตามสายการนิเทศทางการพยาบาลเพื่อตอบสนองวิสัยทัศน์  องค์กรประกอบด้วย ทีมบริหารการพยาบาลและทีมผู้ปฏิบัติการพยาบาล โดยมุ่งเน้นให้บุคลากรใน 16 กลุ่มงานการพยาบาลเฉพาะสาขามีความรู้ ความสามารถและมีปริมาณที่เพียงพอ ภายใต้การกำกับดูแลตามมาตรฐานและจริยธรรมวิชาชีพ

    หน้าที่ความรับผิดชอบ คณะกรรมการบริหารขององค์กรพยาบาล

1) กำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรพยาบาลที่ครอบคลุมการส่งเสริมคุณภาพบริการพยาบาล            2) ส่งเสริม สนับสนุนและควบคุมกำกับการดำเนินงานการพยาบาลสอดคล้องกับนโยบายและทิศทาง  ของรพ.

3) กำหนดระบบและกลไกการส่งเสริมคุณภาพบริการพยาบาล เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

4) สนับสนุนบุคลากรพยาบาลให้มีศักยภาพและพร้อมในการบริการพยาบาลที่มีคุณภาพและมีความสุขในการทำงาน                                    5) ส่งเสริมเอกสิทธิ์ในการปฏิบัติการพยาบาล การคุ้มครองและ พิทักษ์สิทธิของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล

โครงสร้างการบริหารงานกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล

โครงสร้าง.png
16 สาขา.png

 คณะกรรมการบริหารการพยาบาลด้านบริหาร     มีหน้าที่

  1) รวบรวมแผนงานโครงการด้านบริหาร รวบรวม กำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินตามแผน            ให้สอดคล้องกับทิศทางการบริหาร  การจัดบริการพยาบาลและนโยบายของโรงพยาบาล                  2) จัดทำโครงสร้าง บทบาทหน้าที่ ขอบเขตงานการพยาบาล          

  3) บริหารทรัพยากร งบประมาณ ให้พอเพียง เหมาะสม เกิดประสิทธิภาพ                                                4) กำหนดระเบียบปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติต่างๆที่สอดคล้องกับระเบียบปฏิบัติขององค์กร                              และของทางราชการ                                                  

  5) สนับสนุนการพัฒนาระบบสารสนเทศ ขององค์กรพยาบาลให้มีประสิทธิภาพ                                      6) วางแผนการจัดระบบสนับสนุนการเยี่ยมตรวจทางการพยาบาลในระดับองค์กร                             

      และระดับหน่วยงาน ใน รพ.                                                    

  7) ดูแลและจัดสวัสดิการต่างๆให้แก่บุคลากรพยาบาล

FB_IMG_1646388499731.jpg
บริหาร 1.jpg
บริหาร 6.jpg
บริหาร4.jpg
บริหาร3.jpg

Recent Posts

Archive

Tags

284073252_2206113852876961_1046040943416703009_n_edited
284073252_2206113852876961_1046040943416703009_n_edited
press to zoom
273708365_5214829908551120_107398237940560346_n
273708365_5214829908551120_107398237940560346_n
press to zoom
273270920_2180806068737714_3123104031271192549_n
273270920_2180806068737714_3123104031271192549_n
press to zoom
269993053_2152396558245332_6619430795868355217_n
269993053_2152396558245332_6619430795868355217_n
press to zoom
273164031_2176936635791324_598350684581303494_n
273164031_2176936635791324_598350684581303494_n
press to zoom
111772
111772
press to zoom
FB_IMG_1600239665720
FB_IMG_1600239665720
press to zoom
2392019_๒๑๐๒๑๑_5
2392019_๒๑๐๒๑๑_5
press to zoom
2392019_๒๑๐๒๑๑_0
2392019_๒๑๐๒๑๑_0
press to zoom
HR18_edited

HR18_edited

S__16908316

S__16908316

Describe your image.

g0np0x6zak41

g0np0x6zak41

Describe your image.

pic_1463129513

pic_1463129513

Describe your image.

S__16908329

S__16908329

Describe your image.

S__118120505

S__118120505

Describe your image.

FB_IMG_150007984166ๅๅ6

FB_IMG_150007984166ๅๅ6

Describe your image.

IMG_20210221_174811

IMG_20210221_174811

Describe your image.

GET IN TOUCH

Thailand

043-518-200