คณะกรรมการบริหารการพยาบาล ด้านวิชาการ   มีหน้าที่

1)  ส่งเสริม สนับสนุนบุคลากรในการผลิตผลงานด้านวิชาการ และนำองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพ

    การดูแลผู้ป่วยอย่างเป็นรูปธรรม                                                        

2) พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิชาการและการจัดการความรู้ (Knowledge Management)

    พัฒนาเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศทางการพยาบาล                                                              

3) พัฒนายกระดับศูนย์วิชาการและการเรียนรู้ทางการพยาบาล (Nursing Training Center)                                          4) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่ผลงานการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยทั้งภายในและภายนอกองค์กร

1643958082411.jpg
1643977365928.jpg
LINE_ALBUM_2562_220517_0_edited.jpg
Abstract Linear Background