คณะกรรมการบริหารการพยาบาล ด้านเกื้อกูลองค์กรและสังคม   มีหน้าที่

1) ส่งเสริมการเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพการพยาบาล ระหว่างองค์กรทั้งภายในและภายนอก

2) ประสานความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานทั้งภายในองค์กรพยาบาลและในโรงพยาบาลรวมทั้ง

    องค์กร  วิชาชีพ/ภาคีและหน่วยงานภายนอกให้มีประสิทธิภาพ                                                                            3) สนับสนุนการพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรม

4) ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาสมรรถนะทางจริยธรรมและพฤติกรรมจริยธรรมของผู้บริหารการพยาบาล                     และผู้ปฏิบัติการพยาบาลในสังกัดกลุ่มการพยาบาล 

bestethic.png

ปี พ.ศ. 2562 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
รับโลห์รางวัลชนะเลิศการพัฒนาระบบและกลไกลจริยธรรมพยาบาล
จากสภาการพยาบาล

SnapShot.png
IMG20210510161922.jpg
IMG20210510115728.jpg

ปี พ.ศ. 2563 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
เป็นวิทยากรร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิต
ในการพัฒนาระบบและกลไกลจริยธรรมพยาบาล : ถอดบทเรียนร้อยเอ็ดโมเดล
ในงานประชุมวิชาการประจำปี
 

รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ปี 2564 จากสภา_edited.jpg

ปี พ.ศ. 2563 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 การพัฒนารูปแบบการนิเทศความเสี่ยงจริยธรรมทางการพยาบาลแบบมีส่วนร่วมของพยาบาลวิชาชีพ จากสภาการพยาบาล

 

เกื้อกูล1.jpg
280944638_2253684784783175_8242175756953270144_n.jpg
118570.jpg
เกื้อกูล4_edited.jpg
เกื้อกูล6_edited.jpg
เกื้อกูล2.jpg
พอสว.png

งาน พอ.สว.และกิจกรรมพิเศษทางการพยาบาล
  

S__126148699.jpg

รวมพลังพยาบาลจิตอาสาร่วมคัดกรองมะเร็งเต้านม ในสตรี