กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาการพยาบาล

กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

 

      กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลร้อยเอ็ด มีพันธกิจหลักอย่างหนึ่ง  คือ การผลิตงานและสร้างสรรค์งานวิจัยและพัฒนาคุณภาพการพยาบาลเพื่อนำผลการวิจัยไปสู่การปฏิบัติบริการพยาบาลที่เป็นเลิศได้มาตรฐานบริการวิชาชีพ และให้การบริการวิชาการพยาบาลแก่สังคม   โดยมีการกำหนดนโยบายและแผนงาน ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร   รวมทั้งจัดระบบบริการพยาบาลสนับสนุนการวิจัย    พัฒนาคุณภาพการพยาบาลและผลิตผลงานวิชาการทางการพยาบาล  โดยมีรายละเอียดขอบเขตงาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนงานวิจัยและพัฒนาการพยาบาล กลุ่มการพยาบาล  โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ดังนี้

ขอบเขตบริการของกลุ่มงานวิจัยและพัฒนาการพยาบาล

ตามข้อกำหนดของกระทรวง ๒๕๕๙

 วางระบบเพื่อพัฒนาบริการพยาบาลในทุกมิติทั้งด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสุขภาพ โดยใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และศาสตร์ทางการพยาบาลเพื่อให้การดูแลสุขภาพ การพยาบาล    ผู้ป่วยมีประสิทธิภาพและมีความก้าวหน้าทันสมัย  มีหน้าที่ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ วิชาการงานด้านการพยาบาลของกลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

พันธกิจ

1. เสนอแนะนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยทางการพยาบาลของกลุ่มการพยาบาล

2. เสนอแนะแนวทางการจัดสรรงบประมาณการวิจัยของกลุ่มการพยาบาล

3. ติดตาม ประเมินผลการวิจัยของกลุ่มการพยาบาล รวมทั้งบริหารจัดการความรู้จากการวิจัย

    เพื่อการใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพระบบบริการพยาบาลของกลุ่มการพยาบาล

4. จัดทำ มาตรฐาน ข้อกำหนดหรือแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยของกลุ่มการพยาบาล

    เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

5. คณะกรรมการวิจัยและพัฒนาคุณภาพพยาบาลทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศ

    ด้านการวิจัยของกลุ่มการพยาบาล

นโยบายการวิจัย

และพัฒนาคุณการพยาบาล

คณะกรรมการวิจัยและพัฒนาคุณภาพการพยาบาล มุ่งมั่นการนำองค์กรพยาบาลสู่การเป็นหน่วยงานกลางด้านการบริหารงานวิจัยทางการพยาบาลของกลุ่มการพยาบาลที่ทุกภาคส่วนในระบบวิจัยยอมรับ ในบทบาท การกำหนดนโยบาย    และยุทธศาสตร์การวิจัยทางการพยาบาลของกลุ่มการพยาบาล  การส่งเสริม การวิจัยอย่างมีทิศทาง การประเมินผลและการจัดการความรู้จากการวิจัย        การวางมาตรฐานด้านการวิจัย การเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงฐานข้อมูลการวิจัยทางการพยาบาลของกลุ่มการพยาบาลโดยการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ”

ผลงานวิจัย

รวมผลงานวิจัยทางการพยาบาลปี2563

กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาการพยาบาล

4_page-0001_edited.jpg
EC STRUCTURE_page-0001.jpg
p1.png
p2.png
p3.png
kpi1_page-0001.jpg
kpi2_page-0001.jpg
kpi3_page-0001_edited.jpg
S__107266055_edited

S__107266055_edited

8C70B726-6861-4F6A-8A60-DB645AF15549_edited

8C70B726-6861-4F6A-8A60-DB645AF15549_edited

FB_IMG_1636910121890 (2)

FB_IMG_1636910121890 (2)

FB_IMG_1636910117896

FB_IMG_1636910117896

S__3965114

S__3965114

S__3965116

S__3965116

S__14532735

S__14532735

S__14532734

S__14532734

S__3965110

S__3965110