คณะกรรมการบริหารการพยาบาลด้านบริการ  มีหน้าที่

1)  แผนปฏิบัติการด้านบริการพยาบาล เพื่อพัฒนาระบบบริการพยาบาลอย่างต่อเนื่อง      

2) วางแผนการนิเทศ กำกับติดตาม การนำมาตรฐานการพยาบาลสู่การปฏิบัติในแต่ละสาขาการพยาบาล 3) พัฒนา ทบทวนระเบียบปฏิบัติ,วิธีปฏิบัติทางการพยาบาลตามมาตรฐานการพยาบาลและ

    ติดตามตัวชี้วัดคุณภาพทางการพยาบาล                                                   

4) ดำเนินการประสานแนวทางการพัฒนาคุณภาพทางการพยาบาล ระดับโรงพยาบาล จังหวัด                     เขตสุขภาพ และกองการพยาบาลพัฒนางานประกันคุณภาพการพยาบาลให้มีประสิทธิภาพ

5) กำกับติดตามการนำมาตรฐานการพยาบาลสู่การปฏิบัติในแต่ละสาขา

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom

กลุ่มการพยาบาลมี บริการหลัก (Service Offerings) ดังนี้

1)  กำหนดปรัชญา  นโยบายทางการพยาบาลที่สอดคล้องกับปรัชญานโยบายของโรงพยาบาล เพื่อเป็นทิศทางการปฏิบัติงานของ

     ทุกหน่วยบริการพยาบาลในโรงพยาบาล

2)  วางแผนการบริหารจัดการ  ให้เอื้อต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรพยาบาลทุกระดับ และบรรลุพันธกิจและตอบสนองต่อนโยบายขององค์กร 

3)  กำหนดแผนงาน แผนงบประมาณ รวมทั้งการติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อให้มั่นใจว่า  ได้มีการนำแผนไปปรับปรุงตามสภาพการณ์และ

     สามารถปฏิบัติได้จริง

4) วิเคราะห์ต้นทุนบริการพยาบาลและความคุ้มทุนของกิจกรรมการพยาบาลเพื่อใช้เป็นข้อมูล ในการบริหารจัดการระบบบริการพยาบาล

5) วางแผนกำหนดอัตรากำลังบุคลากร ควบคุมกำกับการจัดสรรอัตรากำลังและการหมุนเวียน  บุคลากรพยาบาลในทุกสาขาการพยาบาล       

    ให้มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 

6) กำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และแนวทางในการสรรหา/คัดเลือกบุคคลให้เข้าสู่ตำแหน่งสูงขึ้นทั้งด้านบริหารและวิชาการ 

7) จัดให้มีระบบบริการพยาบาลที่ต่อเนื่องครบถ้วน  เพื่อการช่วยเหลือดูแลทั้งในด้าน การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค การรักษาพยาบาล 

    และการฟื้นฟูสภาพ แก่บุคคล ครอบครัวและชุมชนบนพื้นฐานของการใช้กระบวนการพยาบาล

8) ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดบริการสุขภาพแก่ประชาชนในชุมชน

9) พัฒนาและส่งเสริมการใช้กระบวนการพยาบาลและองค์ความรู้ทางการพยาบาลและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อคงไว้ซึ่งคุณภาพในระดับสูงสุด

    ของระบบการดูแลทางคลินิกและการบริการพยาบาลอย่างต่อเนื่อง

10) วางระเบียบปฏิบัติในหน่วยงาน  สนับสนุนและกำกับให้มีการปฏิบัติการพยาบาลตามระเบียบ   มาตรฐานวิชาชีพบนพื้นฐานจริยธรรมและ

      จรรยาบรรณวิชาชีพ

11) ดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากงานบริการพยาบาล ตลอดจนเป็นที่ปรึกษาในการแก้ปัญหาเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

12) วางระบบและดำเนินการประกันคุณภาพการพยาบาลในโรงพยาบาล

13) ร่วมวางระบบและดำเนินการพัฒนาเพื่อการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล

14) บำรุงขวัญ กำลังใจ ดูแลความเพียงพอของสวัสดิการและความปลอดภัยในการทำงานตลอดจนการส่งเสริมให้มีบรรยากาศที่ดีในการทำงาน

15) ประสานความร่วมมือกับองค์กรวิชาชีพเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าและผดุงเกียรติแห่งวิชาชีพ

บริการ เตรียม QA.jpg
บริการ5.jpg
บริการ13.jpg
บริการ15.jpg
บริการ1.jpg
บริการ 14.jpg
บริการ9.jpg
บริการ4.png

กลุ่มการพยาบาล รับใบประกาศเกียรติคุณคำชมเชย คุณภาพบริการพยาบาลเป็นอันดับ 1 ในทุกเดือน

ชมเชยบริการ.png
ชมเชยบริการ2.png